ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียวกับสันติสุขสาร
ต้องการติดต่อและสนับสนุนมูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข

- ฝากข้อความถึงมูลนิธิ -


 วีดีโอมูลนิธิ


รู้จักอิสลามอายะฮถือศีลอดอัลกุรอาน ซูเราะฮอัรเราะฮมานอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลอินซาน[Surah Al-Insaan]


ความพยายามอยู่ที่ไหน...ความสำเร็จอยู่ที่นั้น...ถ้าเรามีความพยายามให้นานพอ

คิดนอก กรอบ (โดย.อ.มุนีร มูหะหมัด )


 

คิดนอกกรอบ
โดย.อ.มุนีร มูหะหมัด รองประธานมูลนิธิ ชี้นำสู่สันติสุข อาจารย์โรงเรียนศาสนวิทยา หนองจอก กรุงเทพฯ ศาสนบริหารธุรกิจ และอีกหลายสถาบัน
 
****************
 
มีคนจำนวนมากคิดว่า อิสลาม เป็นเช่นเดียวกันกับศาสนาทั่วๆไปคือ มุ่งเน้นให้ผู้นับถือขัดเกลาจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ หลุดพ้นจากการตกเป็นข้าทาสของกิเลสตัณหา .
 
ความจริงแล้ว อิสลามมีองค์ประกอบ ของหลักคำสอนทางศาสนา และหลักการดำเนินชีวิต ถ้าหากจะพูดง่ายๆ ก็คือ อิสลามมีหลักธรรมให้มนุษย์ได้เชื่อมั่นศรัทธา ยึดถือปฏิบัติ และดำรงจริยธรรมที่ดีงาม นำบุคคลสู่การประกอบความดี และเป็นเกราะกำบังมิให้บุคคลประพฤติชั่ว ก่อความเสื่อมเสีย และสร้างความหายนะบนหน้าแผ่นดิน ขณะเดียวกันก็มีหลักให้มนุษย์ได้ดำรงชีวิตในโลกนี้ด้วยความสงบสุข ดังนั้น บัญญัติอิสลามจึงประมวลไว้ซึ่งระบบปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแต่ความสามารถ และถนัดของผู้เรียน และมีหลักธรรมาภิบาล .
 
การทีบางคนเข้าใจว่า ผู้ที่ศึกษาอิสลาม เมื่อจบออกไปไม่มีความสามารถในการประกอบอาชีพ ไม่มีงานทำ สร้างภาระให้แก่สังคม จึงไม่ถูกต้อง จำเป็นจะต้องทบทวน และตั้งหลักคิดเสียใหม่ .
การศึกษาอิสลามที่แท้จริง จำเป็นจะต้องศึกษาหลักธรรมควบคู่ไปกับหลักการดำเนินชีวิต และหลักอาชีพด้วย ดังนั้นการศึกษาอิสลามที่แท้จริง จึงเป็นหลักประกันได้อย่างแน่นอน ว่า บุคคลที่จบออกไปย่อมเป็นคนดี มีศีลธรรม สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้ นอกจากผู้ที่ไม่ประสงค์ จะทำงานอันเป็นพฤติกรรม ที่ออกมาจากกมลสันดาน ของเขาผู้นั่นเอง .
 
ความจริงที่ประจักษ์แก่ผู้คนทั่วไป คือ วิชาความรู้ที่บุคคลศึกษาเล่าเรียน เป็นเสมือนสั่งสมประสบการณ์ชีวิต ดังจะเห็นได้จากการที่หลายๆคน ซึ่งจบการศึกษา บางคนก็มิได้ทำงานตรงกับสาขาที่ตัวเองเล่าเรียนมา ดังเช่น บางคนจบวิศวกรรมศาสตร์ แต่ทำงานเป็นนายแบงก์ บางคนจบประมง แต่กลายเป็นนักธุรกิจ ที่ประสบความสำเร็จ ผู้เรียนศาสนาทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ ล่ามเจ้าหน้าที่ประจำสถานทูต ฯลฯ พูดง่าย ๆ ก็คือ การศึกษาเป็นกระบวนการสั่งสมประสบการณ์ เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ .
 
ความคิดที่ไม่ถูกต้องของบางคนเช่นกันคือ ความเข้าใจที่ว่า อัลลอฮฺทรงใช้ให้มุสลิมประกอบศาสนกิจเช่น การละหมาด จ่ายซะกาต ทำซ่อดาเกาะฮฺคือ ศีลอด ประกอบพิธีฮัจญ์ อ่านอัลกุรอาน ขอดุอาอฺ กล่าวซิกรุลลอฮฺ อันจะทำให้เขาได้รับทางรอด และนำเขาสู่ทางสวรรค์ ส่วนการประกอบอาชีพสุจริต การเลี้ยงดูครอบครัว การรับผิดชอบต่อสังคม การมีส่วนช่วยเสริมสร้างพัฒนาโลกนี้ให้เจริญก้าวหน้าและเกิดสันติสุข ไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะทำให้เขาได้เข้าสวรรค์ และการมีชีวิตอย่างผาสุกในโลกหน้า นี่เป็นความเข้าใจผิดอย่างมหันต์ เพราะหน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องรับผิดชอบตามพระบัญชาของอัลลอฮฺคือ การสร้างสรรค์พัฒนาโลกนี้ให้เกิดความสันติสุข ซึ่งเขาจะต้องถูกสอบสวนการงานที่เขาปฏิบัติด้วย นบีมุฮัมัด ศ็ฮลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เป็นแบบอย่างที่ดีในการนี้โดยที่ท่านปฏิบัติอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮฺ ขณะเดียวกันท่านก็ทำหน้าที่ของท่านในโลกนี้ โดยครบถ้วนสมบูรณ์ ชายผู้หนึ่งได้ถามท่านหญิงอาอิชะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮฺภรรยาของท่านนบีถึงกิจวัตรของท่าน ท่านหญิงอาอิชะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮา กล่าวว่า .
 
“ท่านจะปฏิบัติหน้าที่ภายในครอบครัว เมื่อถึงเวลาละหมาดท่านก็ไปละหมาดที่มัสยิด” .
 
ส่วนในช่วงเวลาอื่น ท่านก็ทำหน้าที่เป็นผู้ปกครอง วางรากฐานทางเศรษฐกิจ ดูและประชาราษฎร์ เผยแพร่ศาสนาของอัลลอฮฺ .
แบบอย่างนี้เป็นบทเรียนให้แก่บรรดาค่อลีฟะฮฺ ผู้ปกครองมุสลิมในยุคต่อมา ครั้งหนึ่ง ค่อลีฟะฮฺอุมัร เดินผ่านมัสยิด เห็นคนกลุ่มหนึ่งนั่งอ่านซิกรุลลอฮฺ อ่านอัลกุรอาน ปฏิบัติละหมาด นั่งขอดุอาอฺโดยไม่ประกอบอาชีพใดๆท่านอุมัร ร่อฎิยัลลอฮุอันฮฺ กล่าวว่า .
 
“ท่านทั้งหลาย จงอย่างนั่งเพียงกล่าวคำซิกรุลลอฮฺ ตัสบีห์ในมัสยิดโดยไม่ประกอบอาชีพ แท้จริง ฟ้ามิได้ตกลงมาเป็นเม็ดเงิน เม็ดทองหรอก” .
 
            ในความหมายนี้ ค่อลีฟะฮฺอุมัรกระตุ้นให้บุคคลประกอบอาชีพ ดูแลครอบครัว มีความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไป การปฏิบัติอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺ อิสลามส่งเสริมให้มุสลิมเป็นนักปฏิบัติธรรม นักประกอบอาชีพ นักบริหารจัดการ เป็นนักญิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺ นักกิจกรรมเผยแพร่อิสลาม เป็นผู้รับผิดชอบในภาระหน้าที่ต่อส่วนรวม ไม่ใช่เป็นผู้แสวงหาทางรอด แบบเอาตัวรอดโดยไม่คำนึงถึงผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแล ผู้ที่อยู่ในสังคม...