ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียวกับสันติสุขสาร
ต้องการติดต่อและสนับสนุนมูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข

- ฝากข้อความถึงมูลนิธิ -


 วีดีโอมูลนิธิ


รู้จักอิสลามอายะฮถือศีลอดอัลกุรอาน ซูเราะฮอัรเราะฮมานอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลอินซาน[Surah Al-Insaan]


ความพยายามอยู่ที่ไหน...ความสำเร็จอยู่ที่นั้น...ถ้าเรามีความพยายามให้นานพอ

1 หลักสำคัญสามประการพร้อมทั้งหลักฐาน 

 

(1) หลักสำคัญสามประการพร้อมทั้งหลักฐาน
 
สิ่งที่มีอยู่ในเล่ม
 
- การเรียนรู้สี่ปัญหาพร้อมทั้งหลักฐาน
- คำกล่าวของอิมามชิฟียฺ ร่อหิมะฮุลลอฮฺ
- คำกล่าวของอิมามบุคอรียฺ ร่อหิมะฮุลลอฮฺ
- การเรียนรู้สามปัญหา พร้อมการนำมาปฏิบัติ
- ศาสนาแห่งอิบรอฮีม
- ความหมาย ของเตาหี้ด (การให้เอกภาพ) และชิรกฺ (การตั้งภาคี)
   หลักสำคัญสามประการ
- หลักสำคัญที่หนึ่ง/การรู้จักพระผู้เป็นเจ้า
- วิธีรู้จักพระผู้เป็นเจ้า
- ความหมายของร็อบ (พระผู้เป็นเจ้า)
- คำกล่าวของอิบนุ กะธีร
- ชนิดต่างๆ ของการเคารพภักดี หลักสำคัญที่สอง/การรู้จักศาสนาอิสลาม
   พร้อมหลักฐานต่าง ๆ
- ระดับที่หนึ่ง/การยอมรับในอัลอิสลาม
- ระดับที่สอง/การศรัทธา
- ระดับที่สาม/การทำความดี/ หลักสำคัญที่สาม/
   การรู้จักท่านนบียฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
- ความหมายฮิจญฺเราะฮฺ(การอพยพ)
- ความหมายของฏอฆู๊ต (มารร้าย) ...
 
***********************************************