ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียวกับสันติสุขสาร
ต้องการติดต่อและสนับสนุนมูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข

- ฝากข้อความถึงมูลนิธิ -


 วีดีโอมูลนิธิ


รู้จักอิสลามอายะฮถือศีลอดอัลกุรอาน ซูเราะฮอัรเราะฮมานอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลอินซาน[Surah Al-Insaan]


ความพยายามอยู่ที่ไหน...ความสำเร็จอยู่ที่นั้น...ถ้าเรามีความพยายามให้นานพอ

4 หลักการเชื่อถือที่ถูกต้องกับสิ่งที่สวนทาง 

(4)หลักการเชื่อถือที่ถูกต้องกับสิ่งที่สวนทาง
สิ่งที่มีอยู่ในเล่ม:-
- รากฐานต่างๆของหลักการเชื่อถือที่ถูกต้อง
- การศรัทธาว่า อัลลอฮฺ คือ พระเจ้าที่เที่ยงแท้
- สาเหตุของการสร้างญิน และมนุษย์ขึ้นมา
- ความเป็นจริงของการเคารพภักดี
- การศรัทธาต่อสิ่งที่อัลลอฮฺได้ทรงใช้ทั้งหมด...
- หลักใหญ่ที่สำคัญ และยิ่งใหญ่ที่สุด
- ความหมายของคำว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใด นอกจากอัลลอฮฺเท่านั้น
- การศรัทธาว่า อัลลอฮฺ เป็นผู้สร้างโลก
- การศรัทธาต่อนามต่างๆ และลักษณะต่างๆ ของพระองค์
- โอการต่างๆ ที่เกี่ยวกับลักษณะต่างๆ ของพระองค์
- การระบุให้แด่อัลลอฮฺของอะฮลุสซุนนะฮฺวัลญะมาอฺซึ่งสิ่งที่อัลลอฮฺ และร่อ ซูลของพระองค์ได้ระบุไว้ให้แก่ตัวของพระองค์
- การศรัทธาต่อบรรดามลัก
- การศรัทต่อคัมภีร์ต่างๆ
- การศรัทต่อบรรดาร่อซูล
- การศรัทต่อวันสุดท้าย
- การศรัทธาต่อวันสุดท้าย
- การศรัทต่อการกำหนดสภาวะ
- ความหมายของการศรัทธา
- การรักในอัลลอฮฺ และการเกลียดในอัลลอฮฺ
- การักบรรดาสาวก
- หลักการเชื่อถือของพวกผู้รอดพ้น
- พวกผู้หันเหออก
- การตั้งภาคีแพร่กระจายในหมู่ผู้คนทั้งหลายมาจนถึงสมัยเรานี้
- หลักการเชื่อถือต่างๆ ที่เป็นกาเฟ็ร ที่สวนทางกับหลักการที่ถูกต้อง
- พวกผู้ตั้งภาคีรุ่นหลัง
- หลักการเชื่อถือต่างๆ ที่สวนทางกับหลักการเชื่อถือที่ถูกต้อง ในนามต่างๆ ของอัลลอฮฺ
- ความจำเป็นในการเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺองค์เดียว
- สิ่งต่างๆ ที่ทำให้เสียการเป็นมุสลิม...